+1

Search Engine Submission - AddMe

Tìm kiếm trong blog này

Saturday, 16 April 2011

tinh tong cac so chan nho hon n

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int tongsochan( int x )
{
    int tong=0;
    for(int i=1;i<=x;i++)
    {
        if(i%2==0)
            tong=tong+i;
    }
    return tong;
}
void main()
{
    int n;
    printf("\nNhap so can tinh:");
    scanf("%d",&n);
    int kq=tongsochan(n);
    printf("\nKet qua la:%d",kq);
    getch();
}
       

No comments:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã ghé thăm blog. Bạn thấy bài viết này như thế nào?